Załącznik do uchwały Nr

Komitetu Inżynierii Środowiska PAN

z dnia 17.04.2012 r.

 

Regulamin Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 

§ 1

 

Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu "Komitetem", został utworzony na kadencję 2011-2014 na podstawie uchwały nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie utworzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk współdziałających z wydziałami Akademii. Komitet współpracuje z Wydziałem IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje dyscyplinę naukową Inżynieria Środowiska wraz z dyscyplinami pokrewnymi oraz jej zastosowania w technice i w innych działach gospodarki narodowej.

§ 3

 

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, (zgodnie z Art. 36.1. Ustawy o PAN), a w szczególności:

 1. analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie w zakresie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Komitecie;
 2. współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Radą Główną Instytutów Badawczych w sprawach dotyczących oceny stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;
 3. inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;
 4. współdziałanie w upowszechnianiu wyników prac naukowych i wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinie reprezentowanej w Komitecie; organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych, również o charakterze interdyscyplinarnym, mających ścisły związek z zakresem działań Komitetu;
 5. opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz i opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju, w miarę potrzeby z uwzględnieniem prawno-społecznych uwarunkowań opiniowanej problematyki;
 6. prowadzenie działalności wydawniczej oraz ocena poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w obszarze nauk reprezentowanych w Komitecie;
 7. analiza i ocena programów nauczania; wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących rozwój i udział w życiu naukowym kraju młodej kadry naukowej w dziedzinie i dyscyplinie objętej zakresem działania Komitetu;
 8. inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi w obszarze nauk reprezentowanych przez Komitet, w tym współorganizowanie międzynarodowych konferencji naukowych i propagowanie osiągnięć nauki polskiej;
 9. powoływanie krajowych sekcji międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;

10. opiniowanie kandydatów na członków korespondentów/rzeczywistych oraz kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

11. zgłaszanie i opiniowanie wniosków o nagrody naukowe z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

12. współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

13. inne sprawy zlecone przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

 

§ 4

 

 1. W skład Komitetu wchodzi do 30 specjalistów określonych dziedzin nauki w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego, wyłonionych w wyniku wyborów i powoływanych przez dziekana wydziału. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk i członkowie Akademii Młodych Uczonych odpowiednich specjalności, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu.
 2. W trakcie trwania kadencji na zebraniu plenarnym Komitet może dokooptować do swojego składu do 10 specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki w obszarze reprezentowanej problematyki. Wymienionych specjalistów powołuje Dziekan Wydziału IV na wniosek Komitetu.

 

§ 5

 

 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa "Regulamin trybu wyborów członków Komitetu Naukowego i jego organów", uchwalony przez Prezydium Akademii (uchwała nr 28/2011 z dnia 26.05.2011r.).
 2. Powołanie składu osobowego Komitetu następuje na okres czteroletniej kadencji władz Akademii. Kadencja członków Komitetu i jego organów rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania nowo wybranego składu.
 3. Skład osobowy Komitetu powołuje Dziekan Wydziału IV.

 

§ 6

Organami Komitetu są:

 1. Przewodniczący Komitetu,
 2. Prezydium Komitetu.

 

§ 7

 1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

a/ Przewodniczący i jego zastępcy (dwie osoby),

b/ Sekretarz,

c/ Inne osoby wybrane przez zebranie plenarne Komitetu w liczbie nie większej niż 7.

W skład Prezydium, mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członkami Komitetu w danej kadencji. Pierwsze zebranie plenarne Komitetu przeprowadza wybory Przewodniczącego oraz członków Prezydium Komitetu.

 1. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału.
 2. Na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji wybierani są ponadto zastępcy przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie Prezydium Komitetu. Zebranie wybiera również Komisję Wyborczą.
 3. Komitet może powołać uchwałą zebrania plenarnego wewnętrzne jednostki organizacyjne, takie jak sekcje, komisje oraz zespoły, których skład i funkcje są związane z konkretnymi zadaniami realizowanymi przez Komitet.
 4. Składy osobowe sekcji, komisji lub zespołów Komitetu są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu.
 5. Do sekcji i komisji wchodzą wyłącznie członkowie Komitetu, natomiast w skład zespołów mogą wejść również osoby spoza Komitetu.

 

§ 8

 

 1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.
 2. Przewodniczący Komitetu może zwołać zebranie plenarne lub posiedzenie Prezydium Komitetu na wniosek 30% członków Komitetu.
 3. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.

 

§ 9

 

Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

Zebrania Prezydium Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. W uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się drogą korespondencyjną z użyciem poczty elektronicznej.

Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

Do kworum nie wlicza się nieobecnych członków Komitetu, którzy ukończyli 75 lat życia.

W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.

Zebrania plenarne Komitetu podejmują uchwały w sprawach będących w obszarze dyscyplin reprezentowanych przez Komitet, a w szczególności dotyczących:

a/ polityki naukowej i legislacyjnej państwa;

b/ współpracy z krajowymi jednostkami naukowymi i organizacyjnymi;

c/ oceny jednostek naukowych, programów badawczych i wydawnictw naukowych;

d/ oceny programów nauczania i rozwoju młodej kadry naukowej;

e/ współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi;

f/ opiniowania wniosków o nagrody naukowe, patronaty konferencji itp.

 

§ 10

 

 1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 11

 

Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządzany jest protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

 

§ 12

 

Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenum Komitetu.

 

 

§ 13

 

 1. 1. Wydawnictwem Komitetu jest seria Monografie Inżynierii Środowiska PAN.
 2. Wydawnictwem Komitetu i Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN jest kwartalnik Archives of Environmental Protection.
 3. Przewodniczącego Rady Programowej i Redaktora Naczelnego serii Monografie Inżynierii Środowiska PAN, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, powołuje Dziekan Wydziału IV. Wniosek Przewodniczącego wymaga uzgodnienia z Prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.
 4. Członków Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego powołuje Przewodniczący w uzgodnieniu z Prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.
 5. Przewodniczącego Rady Programowej i Redaktora Naczelnego kwartalnika Archives of Environmental Protection, na wniosek Przewodniczącego Komitetu, powołuje Dziekan Wydziału IV. Wniosek Przewodniczącego wymaga uzgodnienia z Prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska PAN i Dyrektorem Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN.
 6. Członków Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego powołuje Przewodniczący w uzgodnieniu z Prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska PAN i Dyrektorem Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN.

 

§ 14

Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez odpowiedniego Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.