Wyciąg z protokołu  

z  posiedzenia Komitetu Inżynierii Środowiska PAN

z dnia 12.03.2004 r.

Ad. 4. Ustalenie zasad obejmowania patronatem Komitetu konferencji naukowych

Prof. Bogdan Mizieliński zreferował opinię Prezydium nt. obejmowania patronatem konferencji naukowych. Prezydium przygotowało projekt wniosku, który członkowie Komitetu dostali przed posiedzeniem. Po wprowadzeniu poprawki redakcyjne dotyczące głównego organizatora Konferencji, Komitet zaaprobował pisemną formę „wniosku o objęcie patronatem”. Prezydium zaproponowało, aby konferencję obejmować patronatem o ile członkowie Komitetu będą mieli wpływ na poziom prezentowanych prac. Zdecydowano, że będzie to możliwe o ile 20% członków komitetu naukowego będzie jednocześnie członkami Komitetu IŚ, co zaaprobowano jednogłośnie.

Prof. Rak zaproponował, aby objęcie patronatem wiązało się z wpłaceniem 2000,-PLN na konto Komitetu, podobnie jak ma to miejsce w Komitecie Inżynierii Lądowej. Propozycja wzbudziła żywą dyskusję, nieformalne głosowanie wskazywało, że 9 członków jest za a 5 przeciw przy 5-ciu wstrzymujących się. Postanowiono, że tę kwestię przedyskutuje Prezydium i ustali formalną możliwość wpłaty, jej wysokość, oraz ewentualne reguły ubiegania się o zwolnienie z  wpłaty. 

 

 

Sporządził:

Dr hab. Marzenna R. Dudzińska

sekretarz naukowy                  


 

 

Wniosek o objęcie konferencji naukowej patronatem KIŚ PAN (.doc)

 

pobierz