Plan pracy

Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w 2020 - 2023 r.

 1. Przygotowanie projektu regulaminu Komitetu Inżynierii Środowiska PAN i po zaaprobowaniu przez członków Komitetu przesłanie go do Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (do końca 2020).
 2. Powołanie sekcji Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, zaopiniowanie ich składu, wybór przewodniczących oraz opracowanie ich zakresu merytorycznego.
 3. Analiza stanu i możliwości podniesienia rangi inżynierii środowiska jako subdyscypliny w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
 4. Analiza zakresu zagadnień badawczych wchodzących w skład subdyscypliny inżynieria środowiska ze wskazaniem nowych ważnych obszarów badań wraz z ich powiązaniem z aktualnymi problemami w obszarze środowiska i gospodarki.
 5. Powołanie zespołów zadaniowych do realizacji zdefiniowanych celów jako baza do zwiększenia współpracy między jednostkami badawczymi w aplikacji i realizacji wspólnych projektów badawczych (integracja środowiska naukowego w ramach subdyscypliny).
 6. Analiza możliwości zwiększenia udziału polskich instytucji zajmujących się badaniami w zakresie kształtowania środowiska/inżynierii środowiska w programach UE.
 7. Spotkania członków Komitetu na dyskusjach problemowych w czasie organizowanych konferencji, przy tym współdziałanie w upowszechnianiu wyników prac naukowych i wprowadzaniu do praktyki rezultatów badań w zakresie reprezentowanej dyscypliny.
 8. Analiza prowadzonej działalności wydawniczej. Udział członków Komitetu w utrzymaniu wysokiego poziomu naukowego czasopisma Archives of Environmental Protection, serii monografii KIŚ PAN i innych krajowych periodyków, związanych z inżynierią środowiska, poprzez współpracę z redakcjami, recenzowanie prac itp.
 9. Analiza i ocena programów nauczania, kształcenia kadr naukowych oraz poszukiwanie metod działań aktywizujących rozwój i udział w życiu naukowym młodej kadry naukowej.
 10. Przygotowanie stanowisk w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie w zakresie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinie naukowej reprezentowanej w Komitecie.
 11. Udział członków Komitetu w przygotowaniu kolejnych edycji Kongresu Inżynierii Środowiska.
 12. Bieżąca aktualizacja strony www Komitetu, poprzez zamieszczanie istotnych dla dyscypliny informacji i dyskusji, w tym o aktywności członków Komitetu. W tej sytuacji niezbędne jest stałe informowanie Przewodniczącego/V-ce Przewodniczących KIŚ PAN o inicjatywach i podejmowanych działaniach.

 

Plan pracy <<pobierz